ساختار سیاسی

ساختار حکومتی :  پادشاهی

کامبوج دارای حکومت مشروطه سلطنتی می باشد که در این ساختار پادشاه شخص اول، رئیس تشریفاتی کشور، مشروع، مورد احترام عامه، سمبل و شاخص وحدت ملی کشور به شمار می آید .

مجلس ملی

حق قانونگذاری در کامبوج در اختیار مجلس ملی است که دارای 123 کرسی بوده و نمایندگان با رای مستقیم مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوند. مجلس ملی در کامبوج از قدرت زیادی برخوردار بوده و در زمان غیبت ناشی از بیماری شدید و یا فوت پادشاه، رئیس مجلس ملی بعنوان رئیس کشور، قدرت را بدست می گیرد. انحلال مجلس ملی تنها در شرایط استثنایی و با توافق رئیس مجلس، نخست وزیر و پادشاه امکان پذیر است .

سن لازم برای رای دادن در این کشور 18 سال کامل می باشد. اعضاء مجلس ملی امکان انتخاب شدن مجدد را دارند . مجلس ملی در مواقع جنگ و یا موقیعت های اضطراری دیگر بنا به درخواست پادشاه می تواند دوره فعالیتش را تا یکسال تمدید نماید . تمدید با رای دو سوم نمایندگان مجلس صورت می پذیرد.

شرایط کاندیدا شدن حداقل 25 سال سن تمام و شهروند خمر(متولد کامبوج) از هر دو جنس زن ومرد می تواند باشد .

مجلس ملی کامبوج دو بار در سال اجلاسیه تشکیل می دهد و هر اجلاسیه حداقل سه ماه به طول می انجامد . چنانچه طرحی از سوی پادشاه ، نخست وزیر و یا دو سوم اعضاء مجلس پیشنهاد شود، کمیته دائمی مجلس می تواند یک اجلاسیه فوق العاده تشکیل دهد. بین دو اجلاسیه، کمیته دائمی، مدیریت امور جاری مجلس ملی را بر عهده دارد . این کمیته متشکل از رئیس مجلس، هر دو نائب رئیس مجلس و روسای کمیته های مجلس است .

چنانچه شرایط ایجاب کند مجلس ملی حق اعلام وضعیت اضطراری در کشور را خواهد داشت. و بایستی هر روز تشکیل جلسه دهد. اجلاس مجلس ملی بصورت علنی برگزار می شود، اما مجلس می تواند بنا به درخواست رئیس مجلس، حداقل با یک دهم نمایندگان و یا درخواست پادشاه و نخست وزیر پشت درهای بسته تشکیل جلسه دهد. حد نصاب برای تشکیل جلسات مجلس، هفت دهم کل اعضا می باشد .

 همانطور که اشاره شد ، مجلس ملی تنها نهاد قانونگذاری درکامبوج محسوب می شود و این حق قابل انتقال به هیچ نهاد دیگری نمی باشد . به طور کلی وظایف مجلس ملی عبارتند از :

- قانونگذاری و تصویب کلیه قوانین کشور  

-تصویب بودجه ملی

-تصویب برنامه های دولت

-صدور مجوز جهت استقراض و یا اعطاء وام

-ایجاد و یا تغییر مالیات سالانه

-تصویب معاهدات و یا قراردادهای بین المللی

تصویب موارد فوق بایستی با اکثریت ساده نمایندگان مجلس صورت گیرد .

مجلس ملی کامبوج در قبال دولت دارای اهرمهای نظارتی مهمی است که عبارتند از :

- حق سئوال هریک از نمایندگان از دولت : سئوال بایستی بصورت مکتوب از طریق رئیس مجلس به دولت ارائه شود و پاسخ آن نیز از سوی وزارتخانه مربوط به مجلس داده می شود . چنانچه سئوال، در مورد سیاستهای کلی دولت باشد ، نخست وزیر می تواند بطور شفاهی به آن پاسخ دهد. کلیه پاسخ ها حداکثر بایستی تا هفت روز پس از دریافت سئوال ارائه شود.کمیته های مجلس حق دارند از وزراء در خصوص چگونگی انجام مسئولیتهایشان توضیح بخواهند .

- دادن رای اعتماد و یا عدم اعتماد به دولت با اکثریت دو سوم از نمایندگان : درخواست رای عدم اعتماد بایستی از سوی سی نماینده به مجلس تسلیم شود تا در خصوص آن تصمیم لازم اخذ گردد.