اقتصاد

شرح

2016

2017

تولید ناخالص داخلی بر اساس OER(میلیارد دلار)

19

22

تولید ناخالص داخلی بر اساس PPP(میلیارد دلار)

60

64

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(درصد)

7

9/6

حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیارد دلار)

1/16

33/17

نرخ بیکاری (درصد)

2/0

3/0

نرخ تورم (درصد)

3

9/2

واحد پول و برابری آن با یک دلار

4058

4055

تعداد نیروی کار (میلیون نفر)

7/8

9

گردشگر (میلیون نفر)

8/4

6/5

نرخرشداقتصادی(درصد)

5/6

9/6

میزانبدهیخارجی

3/10

87/11

تعداد استفاده‌کنندگان از اینترنت

(میلیون نفر)

4

8/4