اطلاعات کلی

1-موقعیت جغرافیایی

کشور پادشاهی کامبوج در شبه جزیره هند و چین و در منطقه آسیای جنوب شرقی قرار گرفته است . این کشور از شمال با تایلند و لائوس، از شرق با ویتنام از جنوب با خلیج سیام (تایلند) و از غرب با تایلند هم مرز میباشد.

 

2- ویژگیهای انسانی–اجتماعی

 

1-2 : جمعیت و نژاد

جمعیت کامبوج 169/135/15میلیون نفر بوده و رشد جمعیت این کشور 1.63درصد در سال 2014 تخمین زده شده است . در حالیکه کامبوج همچون دیگر کشورهای منطقه دارای تنوع قومی می باشد اما نسبت به کشورهای جنوب شرق آسیا همگن تر است . بیش از 90 درصد از مردم این کشور دارای نژاد خمر ، 5 درصد ویتنامی ، یک درصد چینی و بقیه از نژادهای دیگر مانند چم و تای و ... می باشند. حدود 80 درصد از جمعیت کشور در روستاها زندگی می کنند.

نرخ امید به زندگی : 78/63سال در مجموع

 برای مردان 35/61 زنان 32/66 (سال 2014)

نرخ موالید :04/24 در هزار (سال2014)

نرخ مرگ و میر : 78/7 در هزار (سال 2014)

نرخ مرگ و میر کودکان هنگام زایمان : 36/51 در هزار (سال 2014)

نرخ امید به زندگی: 78/63 در مجموع کل جمعیت(سال 2014)

نرخ زاد و ولد: 66/2 (سال 2014)

میزان شیوع ایدز: 76 هزار نفر ( آمار تقریبی)

 

2-2 : زبان

زبان رسمی کامبوج خمر و شاخه ای از زبان مون –خمر (Mon –khmer) می باشد که در آسیای جنوب شرقی بنیان نهاده شده است.