فرهنگ

 فرهنگ و اجتماع

از نظر فرهنگی مردم ویتنام دارای فرهنگی سنتی و قدیمی بوده و هنر و هنرمند از جایگاه خاصی در بین اقشار مختلف مردم برخوردارمی باشند. نخبگان سیاسی فرهنگی جامعه سعی درتقویت فرهنگ بومی - ملی خود دارند. علی رغم شرایط کنونی جهان در ابعاد فرهنگی، مردم این کشور نسبت به سایر ملل منطقه،  تاثیر پذیری کمتری را از فرهنگ غرب داشته اند. با وجود مباحث مربوط به جهانی سازی و ارتباط ملل مختلف از طرق گوناگون و علی رغم اثر پذیری نسل جدید کشور از فرهنگ غرب، دولت این کشور به تلاش های خود در جهت تقویت فرهنگ ملی- بومی ادامه میدهد. مردم این کشور بشدت تابع روابط سنتی خانواده و سلسله مراتب موجود در جوامع سنتی می باشند. در برخی ازموارد نیز اجداد، ریشه و اصالت فرد، جایگاه اجتماعی وی را مشخص مینماید. در کل میتوان این جامعه را نسبت به سایر جوامع منطقه دارای پایبندی زیاد به اخلاقیات دانست. احترام به بزرگتر، مسئولیت پذیری، اطاعت از مافوق، صبوری، بیگانه ستیزی، سخت کوشی، وفاداری به خانواده، میهمان دوستی، قناعت، حس وطن پرستی شدید و همزمان اعتقاد گسترده به خرافات از جمله خصیصه های مردم ویتنام  بشمار می آید.

مذهب ویتنامی ها تلفیقی از سه مذهب بودئیسم (9%)، دائوئیسم وکنفسیوئیسم میباشد. مسیحیان پروتستان و کاتولیک حدود 8% ، هواهاو 1%، کاوادا 1% ،مسلمانان حدود 1/0 % و افراد فاقد دین 80 درصد مردم این کشور را تشکیل میدهند. با این حال با توجه به احترام و ارزش زیادی که مردم ویتنام برای ارواح نیاکان خود و تاثیر آنها در زندگی روزمره خویش قائلند، برخی مقامات ویتنامی دین اکثر مردم را اجداد پرست میدانند.  مسلمانان کوچکترین اقلیت مذهبی این کشور را تشکیل میدهند. در حال حاضر جمعیت مسلمانان مقیم هانوی چند ده نفر و عمدتاً محدود به مسلمانان مهاجر سایر کشورهای اسلامی میباشند که جهت کار و ماموریت اداری به این کشور اعزام شده اند. در جنوب و شهر هوشی مین مجموعاً حدود 70 هزار مسلمان ساکن هستند.