گردشگری

- تعداد گردشگران خارجی در ویتنام در سال 2015 بالغ بر 7.943 میلیون نفر بوده است. که در مقایسه با سال 2014 برابر با 0.2% کاهش نشان می دهد. تعداد گردشگران خارجی از سال 2009 تا 2014 همواره روند صعودی داشته است.  تعداد گردشگران خارجی و داخلی ویتنام از 6 میلیون و 30 میلیون نفر در سال 2011 به 7.9 میلیون نفر و 38.5 میلیون نفر در سال 2014 افزایش یافت. درآمد صنعت گردشگری کشور نیز از 5.77 میلیارد دلار ر سال 2011 به 10.2 میلیارد دلار در سال 2014 و 13.91 میلیارد دلار در 11 ماه نخست سال 2015 افزایش یافته است.