رسانه ها

رسانه های ویتنام

پخش برنامه های تلویزیونی برای اولین بار در ویتنام در دهه 1960 هنگامی که ایالات متحده دو کانال (یکی به زبان ویتنامی و یکی به زبان انگلیسی) در شهر سایگون( هوشی مین کنونی) راه اندازی نمود، بر می گردد.

وی تی وی یا تلویزیون ملی ویتنام (VTV) در هانوی با کمک های فنی و آموزشی کوبا در سپتامبر 1970 تاسیس شد. وی تی وی در حال حاضر بزرگترین شبکه های تلویزیونی ویتنام می باشد که نه کانال FTA داشته و در سطح بین المللی از طریق ماهواره پخش قابل دسترس است.

این نه کانال FTA شامل VTV1 - VTV9  شانزده کانال های آبونمان ویتنامی: VCTV1(شبکه Fansipan)، VCTV2 (شبکه فیلم ویتنامی)، VCTV3  (شبکه ورزش)، VCTV4 (M4Me)،VCTV5 ( شبکه ریل تی وی ) ، VCTV6، VCTV7 ( شبکه درام)، VCTV8 (بی بی)، VCTV9( شبکه اطلاعات) ، CTV10 (O2TV)، VCTV11 (خرید) ، VCTV12 (شبکه مد)، VCTV14،VCTV15 (شبکه سرمایه گذاری) VCTV16 ،VCTV17 (شبکه گردشگری) و حدود 45 کانال محلی و بین المللی است.